Danh sách Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Lớp:


Ghi chú:

   + Chọn tuần áp dụng rồi chọn Lớp xong nhấn nút Xem.

   + Lớp Cao đẳng: có chữ "C" ở đầu tên lớp. VD: C22MT1, C23UDPM1, ...

   + Lớp Trung cấp: có chữ "T" ở đầu tên lớp. VD: T22TKĐH1, T23UDPM1, ...

   + MT: Quản trị mạng máy tính

   + UDPM: Ứng dụng phần mềm

   + TKĐH: Thiết kế đồ họa