Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
8h00' 30-10-2020
A109 (PM2) Cấu hình và quản trị thiết bị mạng C19MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 120'
8h00' 30-10-2020
A102 (PM5) Toán ứng dụng C18UDPM1 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 2 60'
9h30' 30-10-2020
A109 (PM2) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN C19MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 120'
13h00' 29-10-2020
A102 (PM5) Lập trình trực quan C19UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 180'
14h30' 29-10-2020
A109 (PM2) Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C19UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 120'
14h45' 29-10-2020
A102 (PM5) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access C19UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
15h30' 29-10-2020
A109 (PM2) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server C19UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
8h00' 29-10-2020
A111 (PM3) Kỹ thuật lập trình T19MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
8h00' 29-10-2020
A111 (PM3) Kỹ thuật lập trình C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
8h00' 29-10-2020
A101 (PM4) Thiết kế web căn bản T19UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 90'
9h30' 29-10-2020
A101 (PM4) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C19UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 90'
13h00' 28-10-2020
A101 (PM4) Xử lý ảnh nâng cao T19TKĐH (N2) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
14h30' 28-10-2020
A109 (PM2) Lập trình Windows Forms C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
8h00' 28-10-2020
A101 (PM4) Thiết kế và quản trị website C19MT1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
9h00' 28-10-2020
A101 (PM4) Kỹ thuật dàn trang tạp chí T19TKĐH (N2) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
13h00' 27-10-2020
A103 (PM6) Nguyên lý thiết kế T19TKĐH (N2) Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 2 90'
14h30' 27-10-2020
A101 (PM4) Thiết kế bao bì, nhãn mác T19TKĐH (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
8h00' 27-10-2020
A103 (PM6) Mỹ thuật cơ bản T19TKĐH (N2) Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 2 90'
8h00' 27-10-2020
A102 (PM5) Tin học T19OTO (N1) Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 90'
8h00' 27-10-2020
A102 (PM5) Tin học T19CK-T19ĐC Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
8h00' 27-10-2020
A102 (PM5) Tin học T19TP Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 75'
8h00' 27-10-2020
A102 (PM5) Tin học C19TP1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 90'
8h00' 27-10-2020
A103 (PM6) Vẽ mẫu 2D với Illustrator T19TKĐH (N2) Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
8h00' 27-10-2020
A103 (PM6) Vẽ kỹ thuật bằng Autocad C18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
8h00' 27-10-2020
A103 (PM6) Xử lý hậu kỳ với Premiere C18TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 2 90'
9h00' 26-10-2020
A103 (PM6) Dựng phối cảnh với Sketchup C18TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
12h45' 30-09-2020 A112 (PM1) Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server C19MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
12h45' 30-09-2020 A112 (PM1) Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server C18MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
15h00' 26-09-2020 A111 (PM3) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN C19MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 120'
13h30' 25-09-2020 A102 (PM5) Tin học T19CK-T19ĐC Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
15h00' 24-09-2020 A111 (PM3) Cấu hình và quản trị thiết bị mạng C19MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 120'
12h45' 19-09-2020 A111 (PM3) Quản trị mạng Windows Server C19MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 120'
13h00' 19-09-2020 A112 (PM1) Tin học T19TP Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 75'
12h45' 17-09-2020 A101 (PM4) Vẽ mẫu 2D với Illustrator T19TKĐH (N2) Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
14h00' 16-09-2020 A109 (PM2) Lập trình trực quan T19UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 150'
12h45' 15-09-2020 A103 (PM6) Vẽ mẫu 2D với Illustrator T19TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 15-09-2020 A102 (PM5) Thiết kế web căn bản T19UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
14h00' 12-09-2020 A112 (PM1) Lập trình Web C18UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 150'
14h45' 12-09-2020 A109 (PM2) Quản trị mạng Windows Server T19MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 120'
15h30' 11-09-2020 A101 (PM4) Xử lý ảnh nâng cao T19TKĐH (N2) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 29-08-2020 A112 (PM1) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T19UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
8h00' 29-08-2020 A102 (PM5) Kỹ thuật lập trình T19MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
8h00' 29-08-2020 A102 (PM5) Kỹ thuật lập trình C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
13h00' 28-08-2020 A109 (PM2) Tin học C19KT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
15h30' 28-08-2020 A103 (PM6) Xử lý ảnh nâng cao T19TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 28-08-2020 A101 (PM4) Đồ họa cơ bản C19UDPM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
13h00' 27-08-2020 A103 (PM6) Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T19TKĐH Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 60'
14h30' 27-08-2020 A101 (PM4) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T19TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 60'
14h45' 27-08-2020 A112 (PM1) Lập trình Web T19UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
15h30' 27-08-2020 A101 (PM4) Kỹ thuật dàn trang tạp chí T19TKĐH (N2) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 27-08-2020 A101 (PM4) Xử lý ảnh cơ bản T19TKĐH Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 2 90'
8h00' 27-08-2020 A103 (PM6) Chế bản điện tử với InDesign C19TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
13h00' 26-08-2020 A101 (PM4) Đồ họa cơ bản T19UDPM Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
13h00' 26-08-2020 A111 (PM3) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T19MT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 75'
14h30' 26-08-2020 A102 (PM5) Cơ sở dữ liệu T19UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
8h00' 26-08-2020 A102 (PM5) Tin học C19OTO3 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 90'
8h00' 26-08-2020 A102 (PM5) Tin học C19OTO1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
8h00' 26-08-2020 A109 (PM2) Tin học C19OTO4 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
8h00' 26-08-2020 A109 (PM2) Tin học C19OTO2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
15h30' 24-08-2020 A111 (PM3) Thiết kế và quản trị website C19MT1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 25 >>