THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 26-04-2021     (Cập nhật 13:37:14 26-04-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:15-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:15-03-21 AD:15-03-21 AD:28-12-20 AD:15-03-21 AD:15-03-21 AD:15-03-21 AD:25-01-21 AD:15-03-21 AD:15-03-21 AD:07-12-20 AD:15-03-21 AD:25-01-21
Tiết C19MT1 C19TKĐH1 C19UDPM1 C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

       

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

 

Mạng máy tính
Thầy T.Thành

 

Tin học
T20LRMT1
Thầy T.Phong

Tin học
T20KT1
Thầy T.Phong

       
6       A112 (PM1).         A112(PM1..)   A101 (PM4) A109 (PM2)   A102 (PM5)   A111 (PM3) A111 (PM3).        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

Kỹ xảo phim với After Effect
Thầy Q.Tuấn

   

Vẽ mẫu 2D với Illustrator
Cô T.Oanh

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

         

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

           
12 A112 (PM1) A103 (PM6)     A109 (PM2)   A112 (PM1).           E002   E002.            
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
3 SÁNG 1
2
3
4
5
 

Kỹ xảo phim với After Effect
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

Quản trị mạng Windows Server
Thầy T.Phong

Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh
Thầy T.Thành

 

Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access
Cô H.Loan

 

Quản trị mạng Windows Server
Thầy T.Phong

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Nguyên lý thiết kế
Cô N.Thủy

 

Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access
Cô H.Loan

             
6     A112 (PM1) A109 (PM2) A111 (PM3)   A102 (PM5).   A109 (PM2).   A101 (PM4) Phòng LT   A102 (PM5)              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

Kỹ xảo phim với After Effect
Thầy Q.Tuấn

Lập trình điện thoại di động
Thầy N.Thanh

 

Chế bản điện tử với InDesign
Thầy H.Hào

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

   

Tin học
Thầy T.Thành

   

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

   

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

         
12 A102 (PM5).   A112 (PM1)   A109 (PM2) E003 A102 (PM5)     E002     E003.     A101 (PM4)          
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
4 SÁNG 1
2
3
4
5

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

 

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Nguyên lý thiết kế
Cô P.Lan

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

 

Nguyên lý thiết kế
Cô N.Thủy

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Tin học
C20TP1
Thầy T.Thành

         
6 A101 (PM4)   A112 (PM1) A101 (PM4).. A109 (PM2)   A102 (PM5)   A101 (PM4).   Phòng LT A103 (PM6)   A102 (PM5).   E003          
CHIỀU 7
8
9
10
11
   

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

 

Vẽ mẫu 2D với Illustrator
Cô T.Oanh

   

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

       

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

Tin học
C20TP1
Thầy T.Thành

         
12     A112 (PM1)   A103 (PM6)     E003   E003..         E003. E002.          
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
5 SÁNG 1
2
3
4
5

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Dựng phối cảnh với Sketchup
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh
Thầy T.Thành

 

Lập trình trực quan
Cô T.Hương

 

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

       

Lập trình trực quan
Cô T.Hương

             
6 A109(PM2...) A103 (PM6) A112 (PM1) A109 (PM2) A102 (PM5)   A101 (PM4)   A109 (PM2).         A101 (PM4).              
CHIỀU 7
8
9
10
11
   

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy Q.Tuấn

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

   

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

         
12     A112 (PM1)   A103 (PM6) E002.   E003..   E003.     E002   E003            
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
6 SÁNG 1
2
3
4
5
   

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

       

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

   

Thiết kế web căn bản
Cô T.Hương

 

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

         
6     A112 (PM1) A101 (PM4).         A101 (PM4)   A103 (PM6)     A102 (PM5)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
   

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin
Cô T.Hương

 

Chế bản điện tử với InDesign
Thầy H.Hào

   

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

       

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

         
12     A112 (PM1)   A103 (PM6)     E003..   E003.         E003            
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
7 SÁNG 1
2
3
4
5

Triển khai hệ thống mạng không dây
Thầy B.Lộc

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

Triển khai hệ thống mạng không dây
Thầy B.Lộc

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

   

Triển khai hệ thống mạng không dây
Thầy B.Lộc

 

Vẽ mẫu 2D với Illustrator
Thầy C.Trung

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Thà

 

Tin học
C20QTDN1
Thầy T.Thành

Tin học
C20KT1
Thầy T.Thành

       
6 A111 (PM3).   A112 (PM1) A111 (PM3)   E003     A111(PM3..)   A101 (PM4) A103 (PM6) E003. A109 (PM2)   A102 (PM5) A102 (PM5).        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai hệ thống mạng không dây
Thầy B.Lộc

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

Triển khai hệ thống mạng không dây
Thầy B.Lộc

     

Đồ họa căn bản
Cô T.Oanh

Triển khai hệ thống mạng không dây
Thầy B.Lộc

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Vẽ mẫu 2D với Illustrator
Thầy C.Trung

 

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Thà

Đồ họa căn bản
Cô T.Oanh

Tin học
T20OTO1
Thầy T.Phong

Tin học
C20QTDN1
Thầy T.Thành

Tin học
C20KT1
Thầy T.Thành

     
12 A111 (PM3)   A112 (PM1) A111 (PM3).       E003 A111(PM3..)   A103 (PM6) A101 (PM4)   A109 (PM2) E003. A102 (PM5) PM.SPN. PM.SPN      
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                         
6                                          
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                         
12                                          
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.