THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 29-03-2021     (Cập nhật 10:08:22 02-04-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:15-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:15-03-21 AD:15-03-21 AD:30-11-20 AD:04-01-21 AD:28-12-20 AD:15-03-21 AD:28-12-20 AD:15-03-21 AD:28-12-20 AD:02-11-20 AD:11-01-21 AD:25-01-21
Tiết C18MT1 C18TKĐH1 C18UDPM1 C19MT1 C19TKĐH1 C19UDPM1 T19TKĐH T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

       

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

 

Mạng máy tính
Thầy T.Thành

 

Tin học
T20LRMT1
Thầy T.Phong

Tin học
T20KT1
Thầy T.Phong

       
6       A112 (PM1) A103 (PM6)       A112 (PM1).         A112(PM1..)   A101 (PM4) A109 (PM2)   A102 (PM5)   A111 (PM3) A111 (PM3).        
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

         

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

   

Tin học
Thầy T.Thành

   

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

   

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

         
12       A112 (PM1) A103 (PM6)           E003 A112 (PM1).     E002     E003.                
TỐI 13
14
15
 

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

                                             
16     A112 (PM1)                                              
3 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

     

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh
Thầy T.Thành

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Nguyên lý thiết kế
Cô N.Thủy

 

Thiết kế web căn bản
Cô T.Hương

             
6       A109(PM2...) A103 (PM6)       A109 (PM2) A111 (PM3)   A112 (PM1)   A109 (PM2).   A101 (PM4) Phòng LT   A102 (PM5)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

Lập trình điện thoại di động
Thầy N.Thanh

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

   

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

   

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

   

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

         
12         A103 (PM6) A112 (PM1)       A109 (PM2)   A101 (PM4)     E002     E003   E003. A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

Lý thuyết nghề
Cô T.Oanh

                                               
16                                                    
4 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

       

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Nguyên lý thiết kế
Cô P.Lan

     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Nguyên lý thiết kế
Cô N.Thủy

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20TP1
Thầy T.Thành

         
6       A109 (PM2)         A109 (PM2). A112 (PM1)       A109(PM2...)   Phòng LT A103 (PM6)   A101 (PM4)   E003          
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

     

Thực hành nghề
Cô T.Thà

 

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

Tin học
Thầy T.Thành

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

Tin học
Thầy T.Thành

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

         

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
12       A109 (PM2)       A112 (PM1)   A103 (PM6) E003. A109 (PM2). E003   E002                      
TỐI 13
14
15
 

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

                                             
16                                                    
5 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Dựng phối cảnh với Sketchup
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

   

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

   

Lập trình trực quan
Cô T.Hương

 

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Tin học
Thầy H.Vân

 

Lập trình trực quan
Cô T.Hương

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

         
6       A111(PM3..) A103 (PM6) A112 (PM1)     A111 (PM3).     A109 (PM2)   A111 (PM3)   A101 (PM4)     A109 (PM2).   A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

 

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

     

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy Q.Tuấn

Tin học
Thầy T.Thành

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

       
12       A109 (PM2)   A112 (PM1)       A103 (PM6) E003. A109 (PM2). E003               A101 (PM4)          
TỐI 13
14
15

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

                                               
16                                                    
6 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

   

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

   

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

             
6       A101 (PM4)   A112 (PM1)     A101 (PM4)..     A109 (PM2)   A101 (PM4).   A103 (PM6)                    
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin
Cô T.Hương

     

Chế bản điện tử với InDesign
Thầy H.Hào

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

       

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

       
12           A112 (PM1)       A103 (PM6)   A109 (PM2) E003.   E003..         E003 A101 (PM4)          
TỐI 13
14
15

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

 

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

                                             
16                                                    
7 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

   

Quản trị mạng Windows Server
Thầy T.Phong

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Quản trị mạng Windows Server
Thầy T.Phong

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

Vẽ mẫu 2D với Illustrator
Thầy C.Trung

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

       
6       A111 (PM3).   A112 (PM1)     A102 (PM5) PM.SPN E003 A111 (PM3)   A102 (PM5). E002 A101 (PM4) A103 (PM6) E003. A109 (PM2)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

     

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

   

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Vẽ mẫu 2D với Illustrator
Thầy C.Trung

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
T20OTO1
Thầy T.Phong

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

     
12       A111 (PM3)   A112 (PM1)       PM.SPN   A111 (PM3).     E003 A103 (PM6) A101 (PM4)   A109 (PM2)     A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                                   
6                                                    
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                                   
12                                                    
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.