THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 15-03-2021     (Cập nhật 14:11:10 16-03-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:15-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:07-09-20 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:02-11-20 AD:28-12-20 AD:05-10-20 AD:28-12-20 AD:15-03-21 AD:28-12-20 AD:02-11-20 AD:11-01-21 AD:21-12-20
Tiết C18MT1 C18TKĐH1 C18UDPM1 C19MT1 C19TKĐH1 C19UDPM1 T19MT T19TKĐH T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

       

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

 

Mạng máy tính
Thầy T.Thành

             
6       A112 (PM1) A103 (PM6)         A112 (PM1).         A112(PM1..)   A101 (PM4) A109 (PM2)   A102 (PM5)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

 

Lý thuyết nghề
Cô T.Hương

   

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

   

Tin học
Thầy T.Thành

   

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

               
12   A101 (PM4)   A112 (PM1) A103 (PM6)   A109 (PM2)         E003 A112 (PM1).     E002     E003.                
TỐI 13
14
15
   

Lý thuyết nghề
Thầy N.Thanh

                                               
16     A112 (PM1)                                                
3 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

     

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh
Thầy T.Thành

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Nguyên lý thiết kế
Cô N.Thủy

 

Thiết kế web căn bản
Cô T.Hương

             
6       A109(PM2...) A103 (PM6)         A109 (PM2) A111 (PM3)   A112 (PM1)   A109 (PM2).   A101 (PM4) Phòng LT   A102 (PM5)              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

   

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

Lập trình điện thoại di động
Thầy N.Thanh

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

Thực hành nghề
Cô T.Thà

 

Thiết kế bao bì, nhãn mác
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

   

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

   

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

           
12       A111 (PM3) A103 (PM6) A112 (PM1)   A102 (PM5)     A109 (PM2)   A101 (PM4)     E002     E003   E003.            
TỐI 13
14
15

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

Lý thuyết nghề
Cô T.Oanh

Lý thuyết nghề
Thầy N.Thanh

     

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

                                       
16 A109 (PM2). A101 (PM4)         A109 (PM2)                                        
4 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin
Cô T.Hương

     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Nguyên lý thiết kế
Cô P.Lan

     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Nguyên lý thiết kế
Cô N.Thủy

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

             
6       A109 (PM2)           A109 (PM2). A112 (PM1)       A109(PM2...)   Phòng LT A103 (PM6)   A101 (PM4)              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

   

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

   

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

 

Thực hành nghề
Cô T.Thà

   

Tin học
Thầy T.Thành

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thầy H.Vân

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
12 A111 (PM3)     A109 (PM2)     A101 (PM4).   A112 (PM1)     E003. A109 (PM2). E003               A103 (PM6) A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
   

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

       

Lý thuyết nghề
Cô T.Oanh

                                     
16     A112 (PM1)         A101 (PM4)                                      
5 SÁNG 1
2
3
4
5
 

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

 

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

Dựng phối cảnh với Sketchup
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

     

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

   

Lập trình trực quan
Cô T.Hương

 

Chuyên đề 1
Thầy T.Phong

 

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy H.Hào

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Lập trình trực quan
Cô T.Hương

             
6       A111(PM3..) A103 (PM6) A112 (PM1)       A111 (PM3).     A109 (PM2)   A111 (PM3)   A101 (PM4) A102 (PM5)   A109 (PM2).              
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

Dựng phối cảnh với Sketchup
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

   

Xử lý ảnh cơ bản
Thầy Q.Tuấn

Tin học
Thầy T.Thành

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

Tin học
Thầy T.Thành

       

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

         
12       A109 (PM2)   A112 (PM1)   A101 (PM4)     A103 (PM6) E003. A109 (PM2). E003               A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

 

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

     

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

                                       
16 A101 (PM4)           A101 (PM4).                                        
6 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

     

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

 

Cơ sở dữ liệu
Thầy H.Vân

       

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
6       A109 (PM2)   A112 (PM1)       A109 (PM2).         A109(PM2...)         A101 (PM4)              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

   

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin
Cô T.Hương

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

     

Chế bản điện tử với InDesign
Thầy H.Hào

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

   

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

Tin học
C20KTML1
Thầy T.Phong

       
12       A102 (PM5)   A112 (PM1)         A103 (PM6)   A109 (PM2) E003.   E003..         E003   A101 (PM4)        
TỐI 13
14
15

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

 

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

     

Thực hành nghề
Thầy T.Phong

                                       
16 A109 (PM2).   A112 (PM1)       A109 (PM2)                                        
7 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

   

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

         
6       A111 (PM3)   A112 (PM1) A109 (PM2)         E003 A111 (PM3).         A101 (PM4) E003. A103 (PM6)   A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

   

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Mạng máy tính
Thầy B.Lộc

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy H.Vân

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh
(Tăng tiết)

         
12       A111 (PM3)   A112 (PM1) A109 (PM2)         Phòng LT A111 (PM3).     E003   A101 (PM4) Phòng LT1 A103 (PM6)   A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
   

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

       

Lý thuyết nghề
Cô T.Oanh

                                     
16               A101 (PM4)                                      
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                                     
6                                                      
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                                     
12                                                      
TỐI 13
14
15
                                                     
16                                                      
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.