THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 08-03-2021     (Cập nhật 09:00:39 15-03-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:08-03-21 AD:07-09-20 AD:08-03-21 AD:14-09-20 AD:08-03-21 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:02-11-20 AD:23-11-20 AD:05-10-20 AD:28-12-20 AD:21-12-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:14-12-20 AD:23-11-20
Tiết C18MT1 C18TKĐH1 C18UDPM1 C19TKĐH1 C19UDPM1 T19MT T19TKĐH T19TKĐH (N2) T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5
                 

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

     

Tin học
Thầy H.Vân

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

                 
6                   A102 (PM5) A102 (PM5).   A102 (PM5)..         A103 (PM6)                  
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

 

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

   

Lý thuyết nghề
Cô T.Hương

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

       

Tin học
Thầy T.Thành

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

           
12   A101 (PM4)   A103 (PM6)   A112 (PM1)     A102 (PM5)   A109 (PM2)         E002.                      
TỐI 13
14
15
                                                     
16                                                      
3 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

       

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

   

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

             
6       A103 (PM6) A112 (PM1)                         A102 (PM5)   A101 (PM4)              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

   

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Web
Thầy N.Thanh

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

 

Thực hành nghề
Cô T.Thà

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

   

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

   

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

           
12 A111 (PM3)     A103 (PM6) A112 (PM1) A111 (PM3). A101 (PM4)   A109 (PM2)             E002     E003   E003.            
TỐI 13
14
15
   

Lý thuyết nghề
Thầy N.Thanh

                                               
16     A112 (PM1)                                                
4 SÁNG 1
2
3
4
5
       

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin
Cô T.Hương

       

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

   

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

             
6         A112 (PM1)                       A102 (PM5) A103 (PM6)   A101 (PM4)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
         

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

   

Lý thuyết nghề
Cô T.Hương

   

Tin học
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
12           A109 (PM2)     A103 (PM6)     E003. A101 (PM4) E003               A102 (PM5) A112 (PM1)        
TỐI 13
14
15
                                                     
16                                                      
5 SÁNG 1
2
3
4
5
 

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

 

Dựng phối cảnh với Sketchup
Thầy Q.Tuấn

Lập trình điện thoại di động
Thầy N.Thanh

       

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

       

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

             
6   A109 (PM2)   A103 (PM6) A112 (PM1)                         A101 (PM4)                  
CHIỀU 7
8
9
10
11
     

Dựng phối cảnh với Sketchup
Thầy Q.Tuấn

Lập trình điện thoại di động
Thầy N.Thanh

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thực hành nghề
Thầy H.Hào

       

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

       

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

           
12       A103 (PM6) A112 (PM1) A109 (PM2) A101 (PM4)         E002   E002.         E003.   E003            
TỐI 13
14
15
   

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

                                               
16     A112 (PM1)                                                
6 SÁNG 1
2
3
4
5
       

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

       

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

           

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
6         A112 (PM1)         A101 (PM4) A101 (PM4)..   A101 (PM4).                 A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

   

Xử lý hậu kỳ với Premiere
Thầy Q.Tuấn

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin
Cô T.Hương

Lý thuyết nghề
Thầy B.Lộc

         

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

       

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
12 A109 (PM2).     A103 (PM6) A112 (PM1) A109 (PM2)           E003   E002         E003.   E002. A101 (PM4)          
TỐI 13
14
15
                                                     
16                                                      
7 SÁNG 1
2
3
4
5
       

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

     

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Tin học
Thầy H.Vân

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

         
6         A112 (PM1) A109 (PM2)       A111 (PM3)   Phòng LT     A111 (PM3).     A101 (PM4)   A103 (PM6)   A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11
       

Phát triển website với PHP và MySQL
Thầy N.Thanh

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

 

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

       

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Tin học
Thầy H.Vân

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh
(Tăng tiết)

         
12         A112 (PM1) A109 (PM2)       A111 (PM3).         A111 (PM3)     A101 (PM4)   A103 (PM6)   A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
   

Thực hành nghề
Thầy N.Thanh

                                               
16     A112 (PM1)                                                
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                                     
6                                                      
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                                     
12                                                      
TỐI 13
14
15
                                                     
16                                                      
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.