THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 01-03-2021     (Cập nhật 14:50:52 14-02-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:07-09-20 AD:14-09-20 AD:07-12-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:02-11-20 AD:23-11-20 AD:05-10-20 AD:28-12-20 AD:21-12-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:05-10-20 AD:23-11-20
Tiết T19MT T19TKĐH (N2) T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

     

Tin học
Thầy H.Vân

                   
6       A102 (PM5) A102 (PM5).   A102 (PM5)..       A101 (PM4)                    
CHIỀU 7
8
9
10
11

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

       

Tin học
Thầy T.Thành

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

           
12 A112 (PM1)   A102 (PM5)   A101 (PM4)         E002.     E003   E003.            
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
3 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

   

Tin học
Thầy H.Vân

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

             
6       A109 (PM2). A103 (PM6)   A101 (PM4).   A109 (PM2)     A102 (PM5)   A101 (PM4)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
   

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

   

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

   

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

           
12         A103 (PM6)   A101 (PM4)     E002     E003   E003.            
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
4 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

   

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

             
6       A109 (PM2)     A101 (PM4).   A109 (PM2).   A102 (PM5) A103 (PM6)   A101 (PM4)              
CHIỀU 7
8
9
10
11

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Tin học
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
12 A109 (PM2)   A103 (PM6)     E003. A101 (PM4) E003               A102 (PM5) A112 (PM1)        
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
5 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

       

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

             
6       A109 (PM2).         A109 (PM2)   A102 (PM5) A103 (PM6)   A101 (PM4)              
CHIỀU 7
8
9
10
11

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

       

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

       

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

           
12 A109 (PM2)         E002   E002.         E003.   E003            
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
6 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

     

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

       

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
6       A109 (PM2)         A109 (PM2).         A101 (PM4)   A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

       

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

       

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
12 A109 (PM2)         E003   E002         E003.   E002. A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
7 SÁNG 1
2
3
4
5

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

   

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

           
6 A109 (PM2)     A103 (PM6)   Phòng LT   E003 A103 (PM6).     A101 (PM4)   A112 (PM1) E003.            
CHIỀU 7
8
9
10
11

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

       

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Tin học
Thầy H.Vân

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

             
12 A109 (PM2) A103 (PM6)   A102 (PM5)         A102 (PM5).     A101 (PM4)   A112 (PM1)              
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                         
6                                          
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                         
12                                          
TỐI 13
14
15
                                         
16                                          
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.