THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 01-02-2021     (Cập nhật 07:22:08 29-01-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:14-12-20 AD:07-09-20 AD:14-09-20 AD:14-09-20 AD:07-09-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:02-11-20 AD:23-11-20 AD:05-10-20 AD:28-12-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:05-10-20 AD:23-11-20
Tiết C19TKĐH1 T19MT T19TKĐH T19TKĐH (N2) T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

       

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

     

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

                   
6           A102 (PM5) A102 (PM5).   A102 (PM5)..       A101 (PM4)                    
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

 

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

       

Tin học
Thầy T.Thành

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

           
12   A109 (PM2)     A102 (PM5)   A101 (PM4)         E002.     E003   E003.            
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
3 SÁNG 1
2
3
4
5
         

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

   

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

   

Tin học
Thầy H.Vân

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

     
6           A109 (PM2)     A101 (PM4).   A109 (PM2).     A102 (PM5)   A101 (PM4)   A112 (PM1)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

   

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

     

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

   

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

         
12       A109 (PM2) A112 (PM1)       A103 (PM6)     E002     E003   E003.            
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
4 SÁNG 1
2
3
4
5
         

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
6           A109 (PM2). Phòng LT1   A101 (PM4).   A109 (PM2)   A102 (PM5) A103 (PM6)   A101 (PM4)     A112 (PM1)        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

   

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Tin học
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

         
12   A112 (PM1)     A103 (PM6)   A109 (PM2) E003. A101 (PM4) E003               A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
5 SÁNG 1
2
3
4
5
         

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

     

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

             
6           A109 (PM2). Phòng LT       A109 (PM2)   A102 (PM5) A101 (PM4)   A103 (PM6)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

       

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

         
12   A112 (PM1)           E002   E002.         E003.   E003 A109 (PM2)          
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
6 SÁNG 1
2
3
4
5
         

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

     

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

       

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

       
6           A112 (PM1). A109 (PM2)       A112 (PM1)         A103 (PM6)     A102 (PM5)        
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

     

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

       

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

       
12   A112 (PM1)           E003   E002.         E003.   E002 A109 (PM2) A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
7 SÁNG 1
2
3
4
5
 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

   

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
6   A109 (PM2)       A103 (PM6)   Phòng LT   E003. A103 (PM6).     A101 (PM4)   A112 (PM1) E003            
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

   

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Tin học
Thầy H.Vân

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

             
12   A109 (PM2)       A103 (PM6).         A103 (PM6)     A101 (PM4)   A112 (PM1)              
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                             
6                                              
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                             
12                                              
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.