THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 25-01-2021     (Cập nhật 15:50:25 25-01-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:30-11-20 AD:07-09-20 AD:14-09-20 AD:14-09-20 AD:07-09-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:02-11-20 AD:23-11-20 AD:05-10-20 AD:16-11-20 AD:05-10-20 AD:05-10-20 AD:30-11-20 AD:05-10-20 AD:23-11-20
Tiết C19TKĐH1 T19MT T19TKĐH T19TKĐH (N2) T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

       

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

     

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

       

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

       
6 A103 (PM6)         A102 (PM5) A102 (PM5).   A102 (PM5)..       A101 (PM4)                    
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Tin học
Thầy T.Thành

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

                     
12   A109 (PM2) A103 (PM6)   A102 (PM5)   A101 (PM4)         E003                      
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
3 SÁNG 1
2
3
4
5
               

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

       

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

     
6                 A101 (PM4).         Phòng LT1   A101 (PM4)   A112 (PM1) A102 (PM5) A103 (PM6)      
CHIỀU 7
8
9
10
11

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

 

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

         
12 A101 (PM4)     A109 (PM2) A112 (PM1)         E003   E002         E003. A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
4 SÁNG 1
2
3
4
5
         

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

 

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

       
6           A109 (PM2). Phòng LT1   A101 (PM4)   A109 (PM2)   Phòng LT A103 (PM6)   A101 (PM4).   A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

   

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Tin học
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

         
12 A103 (PM6) A112 (PM1)     A111 (PM3)   A109 (PM2) E003. A101 (PM4) E003               A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
5 SÁNG 1
2
3
4
5
         

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan
(Tăng tiết)

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

             
6           A109 (PM2) Phòng LT       A109 (PM2).   A102 (PM5) A103 (PM6)   A112 (PM1)              
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

Quản trị mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

   

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

           
12   A112 (PM1) A103 (PM6) A109 (PM2) A102 (PM5)   A101 (PM4).               E003.   E003            
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
6 SÁNG 1
2
3
4
5

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

           

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

         

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

     
6                               A109 (PM2)     A101 (PM4) A102 (PM5)      
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

   

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

       
12   A112 (PM1) A109 (PM2) A103 (PM6)     A101 (PM4) E003   E002.         E003.   E002   A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
7 SÁNG 1
2
3
4
5
 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

 

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Tin học
Thầy H.Vân

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

   

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
6   A109 (PM2)     A112 (PM1) A111 (PM3) A103 (PM6) Phòng LT   E003 A111 (PM3).     A101 (PM4)     E003. A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11
 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Tin học
Thầy H.Vân

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

             
12   A109 (PM2) A101 (PM4)     A111 (PM3)     A103 (PM6)   A111 (PM3).     A102 (PM5)   A112 (PM1)              
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                             
6                                              
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                             
12                                              
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.