THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 18-01-2021     (Cập nhật 00:04:01 15-01-2021)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:14-09-20 AD:14-09-20 AD:07-09-20 AD:14-09-20 AD:14-09-20 AD:07-09-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:02-11-20 AD:23-11-20 AD:05-10-20 AD:16-11-20 AD:05-10-20 AD:05-10-20 AD:30-11-20 AD:05-10-20 AD:23-11-20
Tiết C19TKĐH1 C19UDPM1 T19MT T19TKĐH T19TKĐH (N2) T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

         

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

     

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

       

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

       
6 A103 (PM6)           A102 (PM5) A102 (PM5).   A102 (PM5)..       A101 (PM4)         A109 (PM2) A112 (PM1)        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Vẽ kỹ thuật bằng Autocad
Cô H.Vân

Thiết kế trang Web
Cô T.Hương

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Tin học
Thầy T.Thành

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

Tin học
Thầy T.Thành

                         
12     A109 (PM2) A112 (PM1) A103 (PM6) A111 (PM3)   A101 (PM4) E003 A101 (PM4). E003.                          
TỐI 13
14
15
                                               
16                                                
3 SÁNG 1
2
3
4
5

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

         

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

   

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

     
6             A109 (PM2)     A103 (PM6).   A109 (PM2).     Phòng LT1   A103 (PM6)   A112 (PM1) A102 (PM5) A101 (PM4)      
CHIỀU 7
8
9
10
11

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Lập trình Hướng đối tượng
Cô T.Hương

 

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

       
12 A101 (PM4)     A103 (PM6) A109 (PM2) A112 (PM1)   A111 (PM3) E003.   HB.017   E002     E003   HB.017.   A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                               
16                                                
4 SÁNG 1
2
3
4
5

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Lập trình Hướng đối tượng
Cô T.Hương

       

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

 

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

       
6             A109 (PM2). Phòng LT1   A101 (PM4)   A109 (PM2)   Phòng LT A103 (PM6)   A101 (PM4).   A102 (PM5) A112 (PM1)        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Hương

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

   

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Tin học
Thầy T.Thành

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

Tin học
T19KTML
Thầy T.Tôn

       
12 A103 (PM6)   A112 (PM1)     A111 (PM3)   A109 (PM2) E003. A101 (PM4) E003                 A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                               
16                                                
5 SÁNG 1
2
3
4
5

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

         

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan
(Tăng tiết)

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Tin học
Thầy H.Vân

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

             
6             A109 (PM2) Phòng LT   A101 (PM4)   A109 (PM2).   A102 (PM5) A103 (PM6)   A101 (PM4).              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Hương

Quản trị mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

Tin học
Thầy T.Thành

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

       

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

         
12     A112 (PM1) A103 (PM6) A109 (PM2) A102 (PM5)   A101 (PM4).   A101 (PM4) E003.             E003            
TỐI 13
14
15
                                               
16                                                
6 SÁNG 1
2
3
4
5

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

             

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

Tin học
Cô T.Hương

       

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

       
6 A103 (PM6)               E003   E003.           A109 (PM2)   A102 (PM5) A101 (PM4)        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

 

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

     

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

   

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

         
12     A112 (PM1) A109 (PM2) A103 (PM6)       HB.017   E003   E002     HB.017..   E003.            
TỐI 13
14
15
                                               
16                                                
7 SÁNG 1
2
3
4
5
   

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

 

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

Tin học
Thầy H.Vân

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
6     A109 (PM2) A103 (PM6)   A112 (PM1) A111 (PM3) PM.SPN Phòng LT PM.SPN.   A111 (PM3).   A102 (PM5) A101 (PM4)                  
CHIỀU 7
8
9
10
11
   

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Phong

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

Tin học
Thầy H.Vân

 

Đồ họa căn bản
Cô T.Thà

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
12     A109 (PM2) A101 (PM4) A103 (PM6) A102 (PM5) A111 (PM3) PM.SPN   PM.SPN.   A111 (PM3).         A112 (PM1)              
TỐI 13
14
15
                                               
16                                                
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                               
6                                                
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                               
12                                                
TỐI 13
14
15
                                               
16                                                
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.