THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 28-12-2020     (Cập nhật 13:40:55 31-12-2020)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:02-11-20 AD:07-09-20 AD:02-11-20 AD:14-09-20 AD:14-09-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:30-11-20 AD:02-11-20 AD:23-11-20 AD:05-10-20 AD:16-11-20 AD:05-10-20 AD:05-10-20 AD:30-11-20 AD:05-10-20 AD:23-11-20
Tiết C18MT1 C18TKĐH1 C19MT1 C19TKĐH1 C19UDPM1 C20MT1 C20TKĐH1 C20TKĐH2 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20TKĐH3 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô H.Vân

Hệ điều hành Windows Server
Thầy T.Hiếu

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

     

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

       

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

         
6       A103 (PM6)   A102 (PM5) A102 (PM5).   A102 (PM5)..       A101 (PM4)         A109 (PM2)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Vẽ kỹ thuật bằng Autocad
Cô H.Vân

Thiết kế trang Web
Cô T.Hương

   

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN
Thầy T.Hiếu

                     
12       A103 (PM6) A112 (PM1)     E003   E003.   E002                      
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
3 SÁNG 1
2
3
4
5

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn
(Tăng tiết)

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Hương

             

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

     

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

       
6       A103 (PM6) A112 (PM1)               Phòng LT A101 (PM4)       A109 (PM2) A102 (PM5)        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Lập trình Hướng đối tượng
Cô T.Hương

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

             

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

Tin học
C20OTO1-N2
Cô T.Oanh

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

     
12       A103 (PM6) A112 (PM1)     E003.   E003               A102 (PM5)   A109 (PM2)      
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
4 SÁNG 1
2
3
4
5

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

 

Lập trình Hướng đối tượng
Cô T.Hương

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Tin học
Thầy T.Thành

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

Tin học
Thầy T.Thành

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

 

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

             
6         A112 (PM1) A102 (PM5). Phòng LT1 E003 A101 (PM4) E003. A102 (PM5)   A103 (PM6) Phòng LT   A101 (PM4).              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Lập trình Java
Cô T.Thà

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

             

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

         
12       A103 (PM6) A112 (PM1)   A109 (PM2) E003.   E003               A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
5 SÁNG 1
2
3
4
5
     

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn
(Tăng tiết)

Thiết kế trang Web
Cô T.Hương

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan
(Tăng tiết)

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

   

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

         
6       A103 (PM6) A112 (PM1) A111 (PM3). Phòng LT   A101 (PM4)   A111 (PM3)   A102 (PM5)     A101 (PM4).   A109 (PM2)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Hương

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

 

Tin học
Thầy T.Thành

   

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

       
12       A103 (PM6) A112 (PM1) A101 (PM4) A101 (PM4).   A101 (PM4)..     E002     E003.   E003   A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
6 SÁNG 1
2
3
4
5

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Hệ điều hành Windows Server
Thầy T.Hiếu

   

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy B.Lộc

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy B.Lộc

Tin học
Cô T.Hương

       

Tin học
Cô T.Hương

 

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
6       A103 (PM6)       E003   E003. A101 (PM4).         A101 (PM4)   A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn
(Tăng tiết)

Thiết kế trang Web
Cô T.Hương

   

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

   

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C19KTML1
Thầy B.Lộc

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

       
12       A103 (PM6) A112 (PM1)     E003   HB.017.   E002     E003.   HB.017 A101 (PM4) A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
7 SÁNG 1
2
3
4
5

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Lập trình Java
Cô T.Thà

   

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

       

Tin học
Thầy H.Vân

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

     

Tin học
C19KTML1
Thầy B.Lộc

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO2
Thầy H.Hào

     
6         A112 (PM1)     Phòng LT         A102 (PM5) A101 (PM4)       A103 (PM6)   A109 (PM2)      
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

 

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

 

Lập trình Java
Cô T.Thà

             

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

Tin học
Thầy H.Vân

     

Tin học
C19KTML1
Thầy B.Lộc

         
12         A112 (PM1)               A102 (PM5) A101 (PM4)       A103 (PM6)          
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                             
6                                              
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                             
12                                              
TỐI 13
14
15
                                             
16                                              
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.