THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN NGHÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng từ ngày 14-12-2020     (Cập nhật 08:26:37 14-12-2020)
Môn mới - thay đổi lịch dạy       Kết thúc - cắt chuyển buổi dạy       Các lớp qua ban
Thứ Buổi GVCN AD:21-09-20 AD:07-09-20 AD:09-11-20 AD:21-09-20 AD:14-09-20 AD:14-09-20 AD:07-09-20 AD:14-09-20 AD:14-09-20 AD:07-09-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:02-11-20 AD:23-11-20 AD:05-10-20 AD:16-11-20 AD:05-10-20 AD:05-10-20 AD:05-10-20 AD:23-11-20
Tiết C18MT1 C18TKĐH1 C18UDPM1 C19MT1 C19TKĐH1 C19UDPM1 T19MT T19TKĐH T19TKĐH (N2) T19UDPM C20MT1 C20TKĐH1 C20UDPM1 C20UDPM2 T20MT1 T20MT2 T20TKĐH1 T20TKĐH2 T20UDPM1 T20UDPM2 QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN QUA BAN
2 SÁNG 1
2
3
4
5

Lập trình mạng
Thầy H.Vân

Trang trí nội thất
Cô H.Vân

Kiểm thử phần mềm
Thầy N.Thanh

Lập trình mạng
Thầy H.Vân

Kỹ thuật in ấn
Thầy H.Hào

         

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

Tin học
Thầy T.Thành

     

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

                 
6 A111 (PM3) A103 (PM6) A112 (PM1) A111 (PM3).             A102 (PM5) A102 (PM5). A102 (PM5)..       A101 (PM4)                  
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Trang trí nội thất
Cô H.Vân

 

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô H.Vân

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Hương

Quản trị mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Mạng máy tính
Thầy H.Vân

                   

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

         
12 A109 (PM2). A103 (PM6)   A109 (PM2)   A112 (PM1)                             A101 (PM4)          
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
3 SÁNG 1
2
3
4
5

Chuyên đề 2
Thầy T.Phong

Trang trí nội thất
Cô H.Vân

Kiểm thử phần mềm
Thầy N.Thanh

Chuyên đề 2
Thầy T.Phong

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Đồ họa ứng dụng
Cô T.Thà

                   

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

   

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
6 A111 (PM3).   A112 (PM1) A111 (PM3)   A109 (PM2)                     Phòng LT A103 (PM6)     A102 (PM5) A101 (PM4)        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai hệ thống tường Lửa
Thầy T.Phong

 

Kiểm thử phần mềm
Thầy N.Thanh

Triển khai hệ thống tường Lửa
Thầy T.Phong

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

Lập trình Java
Cô T.Thà

An toàn mạng và bảo mật dữ liệu
Thầy T.Hiếu

Thiết kế quảng cáo
Cô T.Oanh

 

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

                   

Tin học
C19CK1
Thầy T.Thành

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

Tin học
C20OTO1-N2
Cô T.Oanh

     
12 A111 (PM3)   A112 (PM1) A111 (PM3). A103 (PM6) A109 (PM2)                             PM.SPN A102 (PM5) A101 (PM4)      
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
4 SÁNG 1
2
3
4
5

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Trang trí nội thất
Cô H.Vân

 

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô H.Vân

Lập trình Hướng đối tượng
Cô T.Hương

       

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

Mỹ thuật cơ bản
Cô P.Lan

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

 

Mạng máy tính
Thầy T.Hiếu

 

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

Mỹ thuật cơ bản
Cô N.Thủy

Kỹ thuật lập trình
Cô T.Thà

             
6 A111 (PM3)     A111 (PM3). A103 (PM6) A112 (PM1)         A102 (PM5). Phòng LT1 A101 (PM4)   A102 (PM5)   A109 (PM2) Phòng LT A101 (PM4).              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Sáng tác kịch bản truyền thông
Thầy M.Hưng

 

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Vẽ kỹ thuật bằng Autocad
Cô H.Vân

Lập trình Java
Cô T.Thà

   

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

 

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

               

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

         
12 A111 (PM3) A103 (PM6)   A111 (PM3). A101 (PM4) A112 (PM1)           A109 (PM2)                 A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
5 SÁNG 1
2
3
4
5

Lập trình mạng
Thầy H.Vân
(Tăng tiết)

Trang trí nội thất
Cô H.Vân

Kiểm thử phần mềm
Thầy N.Thanh

Lập trình mạng
Thầy H.Vân
(Tăng tiết)

Kỹ thuật in ấn
Thầy H.Hào

Thiết kế trang Web
Cô T.Hương

       

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy B.Lộc

 

Kỹ thuật chụp hình
Thầy T.Thành

 

Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt
Thầy T.Phong

             
6 A111 (PM3) A103 (PM6)   A111 (PM3).   A112 (PM1)         A109 (PM2). PM.SPN A101 (PM4)   A109 (PM2)   A102 (PM5)   A101 (PM4).              
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

 

Kiểm thử phần mềm
Thầy N.Thanh

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn
(Tăng tiết)

Lập trình cơ sở dữ liệu
Cô T.Hương

Quản trị mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Kỹ thuật in ấn
Thầy H.Hào

           

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

       

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

Tin học
C20OTO1
Thầy H.Hào

       
12 A109 (PM2).     A109 (PM2) A103 (PM6) A112 (PM1)                   HB.017         A101 (PM4) A102 (PM5)        
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
6 SÁNG 1
2
3
4
5

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế quảng cáo truyền hình
Thầy Q.Tuấn

 

Triển khai dịch vụ mạng Linux
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Hệ điều hành Windows Server
Thầy T.Hiếu

               

Tin học
Cô T.Hương

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

   

Tin học
Cô T.Hương

 

Tin học
C19BTCK1 - C19ĐC1
Thầy H.Vân

Tin học
C20OTO3
Cô T.Oanh

       
6 A111 (PM3)     A111 (PM3). A103 (PM6) A112 (PM1)                 A101 (PM4). PM-CS2     A101 (PM4)   A109 (PM2) A102 (PM5)        
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

   

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Kỹ thuật in ấn
Thầy H.Hào

Hệ điều hành Windows Server
Thầy T.Hiếu

Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server
Thầy T.Hiếu

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Kỹ thuật in ấn
Thầy H.Hào

       

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

 

Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
Thầy T.Phong

     

Kỹ thuật lập trình
Thầy H.Vân

Tin học
C19KTML1
Thầy B.Lộc

Tin học
C20OTO1-N2
Cô T.Oanh

       
12 A111 (PM3).     A111 (PM3) A103 (PM6) A112 (PM1)               HB.017.   PM-CS2       HB.017 A102 (PM5) A101 (PM4)        
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
7 SÁNG 1
2
3
4
5

Lập trình mạng
Thầy H.Vân

 

Kiểm thử phần mềm
Thầy N.Thanh

Lập trình mạng
Thầy H.Vân

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn
(Tăng tiết)

Lập trình Java
Cô T.Thà

 

Kỹ thuật in ấn
Thầy H.Hào

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

           

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

Vẽ mẫu 2D với CorelDraw
Cô T.Oanh

   

Tin học
C19KTML1
Thầy B.Lộc

         
6 A111 (PM3)     A111 (PM3). A103 (PM6) A112 (PM1)                     A109 (PM2) A101 (PM4)     A102 (PM5)          
CHIỀU 7
8
9
10
11

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

 

Kiểm thử phần mềm
Thầy N.Thanh

Triển khai dịch vụ mạng Windows Server
Thầy T.Thành

Thiết kế giao diện web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn
(Tăng tiết)

Lập trình Java
Cô T.Thà

 

Thiết kế giao diện trang web với UX/UI
Thầy Q.Tuấn

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Cô T.Oanh

Công nghệ lập trình Windows
Cô T.Thà

             

Lắp ráp và cài đặt máy tính
Thầy T.Tôn

   

Tin học
C19KTML1
Thầy B.Lộc

         
12 A109 (PM2)     A109 (PM2). A103 (PM6) A112 (PM1)                       A101 (PM4)     A102 (PM5)          
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
CN SÁNG 1
2
3
4
5
                                                   
6                                                    
CHIỀU 7
8
9
10
11
                                                   
12                                                    
TỐI 13
14
15
                                                   
16                                                    
GHI CHÚ: - Lịch thực hành phòng máy có thể thay đổi so với thời khoá biểu.
- Các môn học cơ sở theo thời khoá biểu phòng đào tạo.
- Lịch học phòng lý thuyết theo thời khoá biểu phòng đào tạo.